Wprowadzenie
Psychologia Wnętrz szanuje Twoją prywatność i przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania jego danych osobowych. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania serwisowi psychologiawnetrz.pl i na email:elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy ramowe polityki i procedury obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.
Operacje przetwarzania
Więcej informacji znajduje się w poniższych sekcjach niniejszego dokumentu.
Zbieranie danych osobowych
Zbieramy dane osobowe od naszych klientów, aby realizować umowy sprzedaży usługi i pozostać z nimi w kontakcie. Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio drogą mailową oraz serwisowi psychologiawnetrz.pl przez klienta.
Prosimy o podanie standardowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz datę urodzenia. Podanie danych osobowych przez osobę, której dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia zawarcie i realizację umowy sprzedaży usługi.

Wykorzystywanie danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez firmę Psychologia Wnętrz do następujących celów:
• kolejnych zleconych usług
• aktualizacji usługi

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, którą nam udzieliłeś. W każdej chwili masz prawo do wycofania Twojej zgody.
Przechowywanie danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane w bazie danych do momentu wycofania zgody.
Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania
Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w umowach z podmiotami, którym dane przekazujemy przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów oraz zobowiązania do przestrzegania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

• Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT.

Należą do nich m.in. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software) a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Serwery obsługujące i wspomagające infrastrukturę chmury znajdują się w bezpiecznych centrach danych na całym świecie a dane osobowe mogą być przechowywane w każdym z nich.
• Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.
• Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych jest właściciel serwisu psychologiawnetrz.pl firma Psychologia Wnętrz Elżbieta J.Górska.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt:
Adres e-mail: elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl
Tel.: +48 577 697 691
Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji.

Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych i do ich sprostowania. Wszelką korespondencję związana z realizacją praw podmiotów danych prosimy realizować przez wysłanie maila na adres elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl

Zmiana danych osobowych
Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji.
W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.
Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania maila na adres elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl.
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili (art.17 RODO „prawo do bycia zapomnianym”), ze względu na ich szczególną sytuację (art.21 ust. 1 RODO), chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
Inne prawa osób, których dane dotyczą
Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO).
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl

Skargi
Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres elzbieta.j.gorska@psychologiawnetrz.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.